Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Yoga-en

Algemeen
Reserveren en/of deelname aan één van de lessen, intensives of retraites betekent akkoord gaan met
de Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1) Deelname aan de lessen, yoga therapie, intensives etc. is geheel voor eigen risico van de
deelnemer. Yoga-en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of
blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, yoga therapie en/of
deelname aan intensives, training en/of retraites bij, of verzorgd door, Yoga-en.
1.2) Yoga-en werkt met gediplomeerde en gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen, yoga
therapie, intensives etc. van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een
les, yoga therapie, intensive etc. Door deelname aan een les, yoga therapie, intensive etc., bij of
verzorgd door Yoga-en, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga-en
adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
* Consulteer een arts voordat je met lessen etc. begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal
gezond bent, een blessure hebt of indien je zwanger bent.
* Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de
betreffende docent vóór aanvang van de les, yoga therapie, intensive etc.
* Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
* Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
* Voer de oefeningen zorgvuldig uit en hou rekening met je lichamelijke beperkingen.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
* Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
1.3) Yoga-en is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als
indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4) Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik
toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga-en, dienen te worden vergoed.

Artikel 2 Abonnement, betaling en deelname aan de lessen, intensives etc.
2.1) De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een leskaart waarmee zij/hij kan
deelnemen aan de yogalessen etc.
2.2) Een abonnement komt tot stand op het moment dat Yoga-en het verschuldigde abonnementsgeld
van de deelnemer heeft ontvangen of bij boeking van de eerste les.
2.3) Een yoga-abonnement of leskaart van Yoga-en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4) De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door bankoverschrijving, IDeal of
automatische incasso op de eerste dag van de maand. De betaling van een leskaart, intensive etc.
vindt plaats bij de reservering van de eerste les of de workshop etc., via Ideal, bankoverschrijving of
contant in de studio.
2.5) Het geldende lesrooster staat altijd op de website.
2.6) Yoga-en behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het
lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie
van abonnementsgeld plaats.
2.7) De deelnemer meldt zich via de website of de App aan voor een les, intensive etc. Je kunt alleen
online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of mondeling. Gereserveerde lessen kunnen tot 3
uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van het
abonnement of de leskaart in rekening gebracht.
2.8) Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er
geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.9) Annulering van intensives etc. kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de
orde als deze annulering Yoga-en heeft bereikt.
2.10 Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een intensive wordt 25% van de
totale kostprijs in rekening gebracht, bij annulering tussen 30 en 10 dagen voor aanvang van de
startdatum van een intensive wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering
nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd.
2.11) Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging geschiedt
door een email te sturen aan Yoga-en.

Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap
3.1) Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de App heeft
afgemeld, kan de les worden ingehaald in dezelfde kalenderweek.
3.2) De deelnemer kan haar/zijn abonnement met een minimum van 1 – en een maximum van 4
kalendermaanden per kalenderjaar opschorten bij vakantie of ziekte mits dit vooraf via een e-mail is
aangevraagd.
3.3) De deelnemer kan bij langdurige ziekte in overleg met Yoga-en haar/zijn leskaart opschorten.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1) Op officiële feestdagen is Yoga-en gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief
en de website. Yogalessen die komen te vervallen vanwege officiële feestdagen kunnen in dezelfde
kalenderweek worden ingehaald.
4.2) Yoga-en heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
4.3) Yoga-en heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer aan lessen of
intensives etc. te weigeren.

Artikel 5 Persoonsgegevens
5.1) Yoga-en verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand,
voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga-en gaat zorgvuldig met
deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
5.2) Yoga-en gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de
hoogte te brengen van activiteiten van Yoga-en en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het
lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yoga-en, kan
dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: Info@yoga-en.com. De deelnemer is zich er van
bewust dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga-en gebruik kan worden
gemaakt.
5.3) Yoga-en geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming door aan derden.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Yoga-en behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen
zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.
6.2) De geldende prijzen voor lessen, abonnementen, intensives etc. staan altijd op de website en zijn
in te zien in de studio van Yoga-en.
6.3) Yoga-en behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd,
programma en locatie te wijzigen.
6.4) Yoga-en kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene
Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

Artikel 7 Opdracht
7.1) Yoga-en verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga-en betreffende
deelname aan lessen, yoga therapie, intensives etc. of het geven van cursussen, trainingen en andere
vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd
door Yoga-en.
8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden
van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving
van de vestiging van Yoga-en behoudens hogere voorziening.